Styrelsen

Styrelsen 2017:

Ordförande

 • Ida Nyberg
 • Telefonnummer: +358 40 0668474
 • email: ida.nyberg(at)abo.fi

Vice ordförande

 • Sabina Nickull
 • Telefonnummer: +358 50 5671290
 • email: sabina.nickull(at)abo.fi

Sekreterare

 • Jessica Glader
 • Telefonnummer: +358 50 3072383
 • email: jessica.glader(at)abo.fi

Skattmästare

 • Julia Fredman
 • Telefonnummer: +358 50 5999012
 • email: jfredman(at)abo.fi

Värdinna

 • Sarah Woodward
 • Telefonnummer: +358 40 8163585
 • email: sarah.woodward(at)abo.fi

Klubbhövding

 • Matts Biskop
 • Telefonnummer: +358 44 0155272
 • email: matts.biskop(at)abo.fi

Info-sekreterare

 • Miranda Eklund
 • Telefonnummer: +358 44 2811160
 • email: miranda.eklund(at)abo.fi

Medlemsansvarig

 • Madeleine Ringbom
 • Telefonnummer: +358 40 5694631
 • email: mringbom(at)abo.fi