Stadgar

STADGAR FÖR ÖSTERBOTTNISKA NATIONEN VID ÅBO AKADEMI r.f.

1 kap. Namn, ändamål och verksamhet

§ 1
Föreningens namn är Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f., här benämnd nationen. Nationens hemort är Åbo stad och dess verksamhetsspråk är svenska.

§ 2
Nationen har till uppgift att sammanföra svenskösterbottniska studeranden i Åbo och att ta vara på deras gemensamma intressen. Nationen bör därtill upprätthålla ett starkt intresse för Österbotten i Åbo, och i Österbotten främja intresset för Åbo Akademi. Nationen verkar som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår.

§ 3
För fullföljande av sina syften anordnar nationen möten, seminarier, diskussioner, olika samkväm samt resor och utflykter för sina medlemmar.

§ 4
Nationens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

2 kap. Medlemmar och hedersmedlemmar

§ 5
Till ordinarie medlem kan antagas studerande, inskriven vid Åbo Akademi eller vid annan högskola i Åbo, som till nationens styrelse anmäler sin önskan att tillhöra nationen. Ordinarie medlem bör ha sin hemort i Österbotten, eller vara österbottniskt sinnad. Till understödande medlem kan antagas person som önskar understöda nationens verksamhet. Till senior- eller alumnmedlem kan antagas icke-studerande person som tillhört nationen i egenskap av ordinarie medlem.

§ 6
Rösträtt vid nationsmöte har ordinarie medlem och seniormedlem. Alla medlemmar har rätt till en (1) röst. Understödande medlem och alumnmedlem äga endast yttranderätt.

§ 7
Av medlem kan medlemsavgift uppbäras. Årsmötet besluter om uppbärande av medlemsavgift och fastställer dess storlek.

§ 8
Medlem äger rätt att genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande, eller genom muntlig anmälan till nationsmötets protokoll, utträda ur nationen.

§ 9
Har medlem underlåtit att fullgöra sina förpliktelser gentemot nationen eller genom sitt beteende inom eller utom nationen uppsåtligen verkat mot nationens intressen, kan denne uteslutas ur nationen. Beslut om uteslutande av medlem ur nationen fattas av två på varandra följande nationsmöten, vilka bör hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Den berörda medlemmen bör före beslut om uteslutning beredas tillfälle att bli hörd av det nationsmöte som först handlägger ärendet.

§ 10
Till hedersmedlem kan nationen kalla en person som har visat nationens strävanden sitt synnerliga intresse. Skriftligt förslag om kallande av hedersmedlem bör undertecknas av minst tio (10) medlemmar och riktas till styrelsen. Beslut om kallande av hedersmedlem fattas av nationsmötet. Beslutet bör omfattas av minst tre fjärdedelar (¾) av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt vid nationsmöte och betalar ingen medlemsavgift.

3 kap. Möten

§ 11
Nationens beslutanderätt tillkommer medlemsmöte, här benämnt nationsmöte. Nationen sammankommer inom februari månad till årsmöte, inom april eller maj månad till vårmöte och inom november eller december månad till höstmöte. Nationen kan därutöver sammankomma till extra nationsmöte. Nationsmötet är beslutfört när mötet är stadgeenligt sammankallat och minst en tiondel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna är närvarande.

§ 12
Nationsmöte sammankallas av styrelsen. Möteskallelse bör anslås senast sju (7) dagar före mötet på nationens anslagstavla och ingå i en av Åbo Akademis Studentkårs officiella informationskanaler. Ur möteskallelsen bör framgå de ärenden som skall behandlas på mötet. Ett nationsmöte bör sammankallas när minst tio (10) medlemmar för ett visst uppgivet ärende påyrkar det, i en till styrelsen riktad skrivelse.

§ 13
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare för mötet.
Styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår.
Bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över föregående verksamhetsår.
Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Val av kurator.
Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för pågående verksamhetsperiod.
Val av tre medlemmar och en suppleant till nationens stipendiedelegation.
Val av övriga befattningshavare för pågående verksamhetsår.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av budget för pågående verksamhetsår.
Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
Övriga ärenden.

§ 14
Vid vårmötet behandlas följande ärenden:
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare för mötet.
Val av nationens fanbärare.
Val av nationens sångledare.
Val av två alumnmedlemmar till alumnnämnden för en mandatperiod om två (2) år.
Val av övriga befattningshavare.
Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till höstmötet.
Av styrelsen till vårmötet hänskjutna ärenden.
Övriga ärenden.

§ 15
Vid höstmötet behandlas följande ärenden:
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare för mötet.
Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till vårmötet.
Val av ordförande för påföljande verksamhetsår.
Val av viceordförande för påföljande verksamhetsår.
Val av sekreterare för påföljande verksamhetsår.
Val av skattmästare för påföljande verksamhetsår.
Val av värd eller värdinna för påföljande verksamhetsår.
Val av klubbhövding för påföljande verksamhetsår.
Val av info-sekreterare för påföljande verksamhetsår.
Val av medlemsansvarig för påföljande verksamhetsår.
Val av övriga befattningshavare för påföljande verksamhetsår.
Av styrelsen till höstmötet hänskjutna ärenden.
Övriga ärenden.

4 kap. Kurator

§ 16
Nationsmöte utser för tre (3) år i sänder en kurator bland personer som har avlagt examen inom Åbo Akademi. Till kurator kan även väljas en annorstädes graduerad person som genom sin verksamhet är nära anknuten till Åbo Akademi. Personen bör ha varit ordinarie medlem i nationen.

§ 17
Kurator åligger att utöva överinseende över nationens verksamhet. Kurator kan på uppdrag av styrelsen representera nationen utåt.

§ 18
Om kurator avgår under pågående mandatperiod väljs vid närmast påföljande nationsmöte annan i avgående kurators ställe för återstående mandatperiod.

5 kap. Styrelsen

§ 19
Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, värd eller värdinna, klubbhövding, info-sekreterare samt medlemsansvarig. Styrelsen representerar nationen samt är ansvarig för nationens ärenden.

§ 20
Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande, samt minst tre (3) övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 21
Nationens namn kan tecknas av:
– ordförande
– kurator jämte en medlem ur styrelsen

§ 22
Om en styrelsemedlem avgår under pågående verksamhetsår väljs vid närmast påföljande nationsmöte annan i dennes ställe för återstående mandatperiod.

§ 23
Styrelsen kan tillsätta särskilda utskott, vilka verkar under styrelsens övervakning.

6 kap. Räkenskap och verksamhetsgranskning

§ 24
Nationens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 25
Nationens räkenskaper och förvaltning granskas av verksamhetsgranskarna så snart bokslutet har uppgjorts, dock senast en vecka före årsmötet, och i övrigt då verksamhetsgranskarna anser det nödvändigt.

7 kap. Övriga stadgar

§ 26
Nationens årsfest firas under vårterminen.

§ 27
Nationen kan mottaga donationer och testamenten samt äga eller besitta fast egendom som är behövlig för verksamheten.

§ 28
Beslut om upptagande av lån i nationens namn fattas av två på varandra följande nationsmöten, vilka bör hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Beslutet bör vid det andra mötet omfattas av minst tre fjärdedelar (¾) av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 29
Beslut om upplösande av nationen fattas av två på varandra följande nationsmöten, vilka bör hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Beslutet om upplösning bör omfattas av minst tre fjärdedelar (¾) av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid nationens upplösning tillfaller dess egendom Åbo Akademis Studentkår.

§ 30
Närmare föreskrifter om nationens verksamhet och styrelsens åligganden kan ingå i särskild arbetsordning. Ett nationsmöte besluter om antagande eller ändring av densamma med tre fjärdedelars (¾) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 31
Beslut om ändring av nationens stadgar bör fattas av två på varandra följande nationsmöten, vilka bör hållas med minst två (2) veckors mellanrum. Beslutet bör omfattas av minst tre fjärdedelar (¾) av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Stadgeändring träder i kraft så snart den blivit införd i registermyndighetens föreningsregister.

§ 32
I övrigt gäller vad som stadgas i Föreningslag 503/1989.