Kurator

Kuratorn för Österbottniska Nationen fungerar som rådgivare och stöd för nationsstyrelsen.

Enligt stadgarna skall kuratorn utöva ett överinseende i nationens verksamhet och blir på sätt och vis en garanti för att den för ÖN typiska traditionskontinuiteten bibehålls. Till kurator väljs därför en utexaminerad (ofta tidigare nationsaktiv) person som styrelsen kan ha nytta av som informationskälla och som stöttepelare.

Kuratorn äger närvaro- och yttranderätt på såväl nations-, styrelse- som kommittemöten, men saknar helt beslutanderätt. På uppdrag av nationsstyrelsen kan kuratorn också representera nationen eller handha andra uppdrag. Kurators mandatperiod är tre år.

Vår kurator Johan Helsing nås enklast via mail helsingjohan (at) gmail.com