Årsmöte 11.2


Event Details

  • Date:


Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. kallar härmed alla
medlemmar till årsmöte där stadgeenliga ärenden skall behandlas. Årsmötet kommer att hållas i Helikon i Arken måndagen den 11.2.2019, kl.18.00.

Det som bland annat kommer att behandlas på mötet är nationens olika funktionärsposter. Hit hör medlemmar till abiturientkommittén, lokalkommittén, stipendiedelegationen samt vicevärdinnor/-värdar och viceklubbhövdingar.

Om du känner dig manad att ställa upp för någon av dessa poster vill vi gärna att du mejlar en intresseanmälan till on@abo.fi. Som funktionär belönas man naturligtvis av nationen, för att inte tala om allt roligt man får vara med om under 2019, vilket är en belöning i sig. Är det något du funderar på angående de olika funktionärsposterna är det bara att skicka iväg ett mejl eller ryck någon av oss i ärmen
och fråga!

FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 3 Godkännande av föredragningslistan
§ 4 Val av ordförande för mötet
§ 5 Val av sekreterare för mötet
§ 6 Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet
§ 7 Hermelinordens berättelse över föregående verksamhetsår
§ 8 Styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår 2018
§ 9 Bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över föregående verksamhetsår 2018
§ 10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2018
§ 12 Val av tre medlemmar och en suppleant till nationens stipendiedelegation
§ 13 Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för påföljande verksamhetsperiod
§ 14 Val av vicevärdinnor och vicevärdar för pågående verksamhetsår
§ 15 Val av viceklubbhövdingar för pågående verksamhetsår
§ 16 Val av två medlemmar till alumnnämnden
§ 17 Val av medlemmar till abiturientkommittén
§ 18 Val av medlemmar till lokalkommittén
§ 19 Fastställande av medlemsavgifter
§ 20 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
§ 21 Övriga ärenden
§ 22 Mötets avslutande

Vi kommer att bjuda på något smått och gott. Du är varmt välkommen på årsmöte!

Styrelsen 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>